================================================== -->

puss888 เค ดิ ต ฟรี 100 1️⃣2021

ปปชเอฟเฟ็กต์ สมชัยโวยป่วนระบบการศึกษาของรัฐแน่ หลังให้นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เชื่อมี กกสภามหา ลัยเกินครึ่งยื่นออกก่อนสิ้นเดือนนี้แน่ เหตุรำคาญ ทั้งที่ปวารณาตัวเสียสละ เผยมีสถาบันเกินครึ่งร้อยที่ต้องแจ้ง ไม่นับรวมบิ๊กทหาร-ตำรวจอีกหลายเก้าอี้ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณี พลตอวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช) ที่ได้ออกประกาศและระเบียบจำนวน 6 ฉบับ เมื่อวันที่ 1 พย2561 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธค ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่ง ภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในหัวข้อ ความวุ่นวายที่กำลังจะเกิดกับสถาบันการศึกษาของรัฐ โดยนายสมชัยระบุว่า ประกาศ ปปชเรื่องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบางตำแหน่งต้องแจ้งทรัพย์สินแก่ ปปชที่ออกมา ได้ครอบคลุมตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วย นอกจากตำแหน่งอธิการบดีและตำแหน่งรองอธิการบดีที่เคยต้องแจ้งมาในอดีต จนเป็นเหตุให้รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยรัฐบางแห่งประกาศลาออกยกทีม จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่ามีอะไรไม่โปร่งใสหรือไรจึงต้องลาออก ทั้งๆ ที่เหตุผลที่แท้คือ รำคาญที่ทำงานเสียสละให้มหาวิทยาลัยแล้วยังต้องมาแจ้งทรัพย์สิน ประกาศต่อสาธารณะ แจ้งไม่ครบหรือเผอเรอยังอาจเจอคดีอาญา นายสมชัยโพสต์ต่อมาว่า ประกาศคราวนี้ครอบคลุมกว้างไปถึงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา ซึ่งเป็นตำแหน่งในเชิงนโยบาย กำกับการทำงานของอธิการบดีอีกทีหนึ่ง ความเหมาะสมของเรื่องดังกล่าว คือ สามารถไปบอกชาวโลกได้ว่าประเทศเราโปร่งใส แม้ตำแหน่งที่ไม่ใช่บริหารแค่กำกับนโยบาย เรายังบังคับให้แจ้งทรัพย์สิน ดูดีที่จะไปสื่อสารกับชาวโลก แต่รู้ไหมว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งคือผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นเลยจากการทำงานประจำ บางท่านสูงอายุ แต่ยังมากด้วยประสบการณ์ และปรารถนาช่วยเหลือสร้างความเจริญให้แก่มหาวิทยาลัย จึงปวารณาตัวเข้ามาเป็นกรรมการสภาด้วยเบี้ยประชุมไม่กี่พันบาท ไม่มีสิทธิพิเศษอะไร ไม่มีทีมงาน ไม่มีเลขาฯ ส่วนตัวที่จะมานั่งกรอกรายการบัญชีทรัพย์สินไม่ว่าจะมากหรือจะน้อย แถมยังต้องประกาศต่อสาธารณะว่ามีทรัพย์สินเท่าไร ไม่ว่าจะน้อยหรือจะมาก ก็คงไม่อยากประกาศให้โลกรู้ หากแจ้งไม่ครบ เช่น ยืมเพื่อนมาแต่มาโชว์ให้คนอื่นเห็น ก็เป็นเรื่องเป็นราวต้องแก้ตัวกันพัลวันเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยแก่สังคม หรือหากตกหล่นจริงอีก ก็กลายเป็นความคดีอาญาถึงขั้นติดคุกติดตารางได้ มีเวลา 30 วันหลังจากประกาศ ปปช หากไม่ยื่นก็ต้องลาออก ผมเชื่อว่าวันนี้ใบลาออกของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกินกว่าครึ่งของกรรมการสภาทุกมหาวิทยาลัยคงพิมพ์เสร็จแล้ว เพื่อรอยื่นก่อนสิ้นเดือนนี้ เป็นการลาออกที่มิใช่หนีการตรวจสอบ แต่เพราะรำคาญกับระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่จำเป็น มหาวิทยาลัยรัฐทุกแห่งจะมีกรรมการสภาเหลือไม่ถึงครึ่ง จะประชุมได้หรือไม่ วาระต่างๆ จะคั่งค้างไปอีกกี่เดือนกว่าจะสรรหาคนใหม่มา เรื่องสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่ต้องตัดสินใจโดยสภาจะถูกชะลอออกไปอีกถึงเมื่อใด นายสมชัยกล่าว ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการ ปปชเรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พศ2561 ได้กำหนดไว้ในหัวข้อ 787 สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตั้งแต่นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ประกอบด้วย 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3มหามกุฏราชวิทยาลัย 4มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7มหาวิทยาลัยทักษิณ 8มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 9มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 10มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 11มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 12มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช14มหาวิทยาลัยบูรพา 15มหาวิทยาลัยพะเยา 16มหาวิทยาลัยมหิดล 17มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 18มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 19มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 20มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 21มหาวิทยาลัยศิลปากร 22มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 23มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 24ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 25สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ 26สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา นอกจากนั้น ในข้อ 7106 ยังกำหนดนายกสภาและกรรมการสภาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐดังต่อไปนี้ ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วย คือ 1มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2มหาวิทยาลัยนครพนม 3มหาวิทยาลัยนเรศวร 4มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 5มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6มหาวิทยาลัย รามคำแหง 7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 8มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 9มหาวิทยาลัยราชภัฏตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 11สถาบันการพลศึกษา 12สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 13สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ 14สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งนี้ ในประกาศคณะกรรมการ ปปช เรื่องกำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 พศ2561 ยังได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐและในกำกับของรัฐในระดับรองอธิการบดี รองเลขาธิการ และตำแหน่งเทียบเท่าที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วยสำหรับประกาศของ ปปชดังกล่าว นอกจากกระทบสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแล้ว ยังมีส่วนของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์การมหาชนด้วย ซึ่งประกาศ ปปชได้กำหนดให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ (บอร์ด) ขององค์การนั้นๆ รวมทั้งผู้อำนวยการ, ผู้จัดการ และเลขาธิการ ซึ่งมีมากถึง 55 องค์การ ส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐเองในระดับกระทรวงต่างๆ ก็ต้องยื่นเช่นกัน โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงกลาโหม และกองทัพต่างๆ นั้น นอกจากระดับผู้นำสูงสุดที่ต้องยื่นแล้วยังกำหนดให้ระดับรองๆ ลงมายื่นด้วย โดยมีถึง 78 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นข้าราชการทหารที่มียศระดับ พลต, พลรต และ พลอตขึ้นไป ยกเว้นแต่ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย), รองผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก, ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และผู้อำนวยการการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบที่ไม่กำหนดชั้นยศ ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช) เอง นอกจากตำแหน่ง ผบตรแล้ว ยังมีอีก 65 ตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีตั้งแต่จเรจำรวจแห่งชาติจนถึงระดับผู้บังคับการด้วย

  • เยี่ยมชมบล็อก:75610
  • จำนวนบล็อกโพสต์: 433
  • กลุ่มผู้ใช้: ผู้ใช้ทั่วไป
  • เวลาลงทะเบียน:2021-09-21 11:00:18
  • ตรารับรอง:
รายละเอียดส่วนบุคคล

หนึ่งแต้มก็ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่ดี เอเมรี่ ก็คงพูดอย่างเดียวกัน แต่ผมว่าเรามีโอกาสจะแจ้งอยู่หลายครั้ง เมื่อ อาร์เซนอล ตกเป็นฝ่ายตามหลัง พวกเขาเติมเกมรุกขึ้นมาช่วยกันทุกคน ซึ่งมันยอดมาก แต่เราก็ไม่เหนียวแน่นมากพอที่จะรักษาสกอร์ไว้ได้อย่างที่ผมต้องการ

ที่เก็บบทความ

2015(629)

2014(953)

2013(824)

2012(152)

การสมัครสมาชิก

การจำแนกประเภท: Jiangsu Express

บา คา ร่า saclub7, ด้วยเหตุนี้ ศูนย์การค้าริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ หรือกู้กง จัดนิทรรศการ Up the River During Qingming นำภาพวาดและศิลปะวัตถุจากสมัยราชวงศ์ชิงของจีนมาจัดแสดง ผ่านการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการรับชมแบบเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะ และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ นิทรรศการสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชั้น 2 อาร์ซีบี แกลเลอรี ศูนย์การค้าริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก โซน B Up the River During Qingming ภาพวาดที่จะถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนในประเทศจีนช่วงราชวงศ์ชิงอันรุ่งเรือง ผ่านภาพของพิธีแต่งงาน โรงละครกลางแจ้ง ตลาด ที่มีความหลากหลายในยุคปี คศ1736 ซึ่งเป็นปีแรกหลังจากจักรพรรดิเฉียนหลงขึ้นครองราชย์ ซึ่งในการจัดแสดงครั้งนี้ได้มีการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่ฉายอยู่บนโปรเจ็กเตอร์ความละเอียดสูง และอีกส่วนที่ได้นำเทคโนโลยีความละเอียดภาพหลายระดับ (Multi-resolution) และการสัมผัสหน้าจอแบบหลายจุดแบบมัลติทัช นำเสนอบนบอร์ดแบบอินเตอร์แอคทีฟ ที่ทำให้สามารถเลือกส่วนของภาพวาดที่ต้องการกดขยายดูรายละเอียดเพิ่ม โปร โม ชั่ น gclubอดีตแกนนำพันธมิตร ให้กำลังใจ ‘กำนันสุเทพ’ ทำพรรคของปชช เชื่อคือทางออกทางเดียว 04 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 12:30 น นายพีรสิทธิ์ ตัวแทนปลดแอกชาว 2 ล่อเปิดเผยว่า ที่ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้เคยยื่นคำร้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนข้อบังคับดังกล่าวโดยในปัจจุบันคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดำที่ 1639,1641/2559

ทั้งนี้ ผู้บริหาร บริษัท ไดฟ์ ดี ดี จำกัด ยังบอกอีกว่า การเริ่มต้นจะช่วยกันอนุรักษ์และดูแลท้องทะเลตอนนี้ยังไม่สาย ทุกคนสามารถช่วยกันดูแลทะเลได้ และอยากให้มาร่วมเป็นทูตมหาสมุทร ช่วยกันดูแล ปกป้อง และพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลให้เกิดความยั่งยืน และพานักท่องเที่ยวเที่ยวทะเลอย่างสนุกสนาน เป็นจุดเริ่มต้นของการซึมซับรักษ์ทะเล #หลวงปู่ลี กุสลธโร ละสังขาร แล้ว เมื่อเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕๑๕ น สิริอายุ ๙๖ ปี ข่าวสารนี้ แพร่ตามออนไลน์แต่วันเสาร์ บางท่านรู้จักบางท่านไม่รู้จัก ว่า อริยสงฆ์ รูปใด คือ หลวงปู่ลี ? ผมก็ทราบเพียงท่านเป็นศิษย์รุ่นอาวุโสของสำนัก หลวงตามหาบัว จำพรรษาอยู่ วัดเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (วัดภูผาแดง) ตหนองอ้อ อหนองวัวซอ จอุดรธานี ก่อนท่านละสังขาร ๓-๔ วัน ผมมาทำงานตอนบ่าย พบหนังสือเล่มหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะ บนปกพิมพ์ว่า ประวัติ ท่านพระอาจารย์ลี กุสลธโร มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต ตหนองกวาง อโพธาราม จราชบุรี wwwsa-ngobcom หนา ๔๓๙ หน้า รูปหลวงปู่ลี ปกหน้า ส่วนหลังปก เป็นรูปพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์หลวงตามหาบัว ที่กำลังก่อสร้าง สอบถามแม่บ้าน ใครนำมาให้ เธอบอก ไม่ทราบ มาก็เห็นวางอยู่เคาน์เตอร์ชั้นล่างแล้ว ก็กราบขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วย หนังสือนี้ ห้ามคัดลอก ตัดตอน หรือนำไปพิมพ์จำหน่าย ก็ขอยึดเจตนาเพื่อบูชาคุณ หลวงปู่ลี เป็นที่ตั้ง ผมขอลอก คำนำ เผยแพร่ตรงนี้ มิใช่เพื่อการค้า หากแต่เพื่อประโยชน์ด้านศรัทธาปสาทะในองค์หลวงปู่ ดังนี้ ธรรมลี เศรษฐีธรรม เป็นธรรมสมัญญาอันสูงส่งที่ พ่อแม่ครูอาจารย์ องค์หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน เมตตายกย่องเรียก ท่านพระอาจารย์ลี กุสลธโร หรือ หลวงปู่ลี ลูกศิษย์องค์สำคัญ ผู้ซึ่งสืบสกุลพระป่า ที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาล โดยสืบทอดปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสาย ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ด้วยการรักษาธรรมวินัย ธุดงควัตร ข้อวัตรปฏิบัติอย่างเข้มงวดเคร่งครัด และเป็นเสาหลักวงกรรมฐานสืบต่อจากองค์หลวงตาฯ ได้อย่างงดงามหมดจดและสมบูรณ์ที่สุด หลวงปู่ลี ท่านเป็นยอดปัจฉาสมณะติดตามองค์หลวงตาฯ นับแต่วันบวช จนบั้นปลายชีวิต ๖๐ กว่าปี ท่านจงรักภักดี ยากจะหาใครเสมอเหมือน พรรษาแรกๆ ก็ออกเที่ยวธุดงค์ตามป่าตามเขากับ องค์หลวงตามหาบัว และกับ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ท่านบำเพ็ญประโยชน์ตน โดยมุ่งภาวนาเพียงอย่างเดียว ด้วยวาสนาบารมี ด้วยความเพียรอุกฤษฏ์ยิ่งยวด และด้วยมีพ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาสั่งสอน พรรษา ๑๑ ท่านก็บรรลุธรรม เป็นพระอรหันต์อย่างรวดเร็ว จากนั้น ก็บำเพ็ญประโยชน์โลกร่วมกับองค์หลวงตาฯ มาโดยตลอด เช่น โครงการผ้าป่าช่วยชาติ ท่านก็ถวายทองคำมากที่สุด การสืบทอดเจตนารมณ์เผยแพร่ธรรมะ โดยผ่านทีวีดาวเทียมและสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน การสร้างตึกสงฆ์อาพาธ ๙๖ ปี หลวงตามหาบัว การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่านับหมื่นไร่ ตลอดบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ มากมาย นับเป็นพระอรหันต์คู่ประวัติศาสตร์ คู่ศิษย์-อาจารย์ ที่บำเพ็ญประโยชน์โลกอย่างยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุด เท่าที่เคยมีมาของวงกรรมฐานและพระพุทธศาสนา หลวงปู่ลี ท่านรักและสงวนการปฏิบัติภาวนาเป็นชีวิตจิตใจ ชอบอยู่อย่างมักน้อยสันโดษตามเสนาสนะป่าอันเงียบสงัด โดยไม่ก่อสร้างใดๆ แม้พรรษา ๔๐ เป็นพระเถระผู้ใหญ่แล้ว ก็ยังไม่มีวัดของตนเอง เพราะท่านทำตามสัจจะที่ตั้งใจ แต่เพื่อสนองคุณ พ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตาฯ ท่านจึงมาสร้างวัดป่าภูผาแดง แม้ท่านเฒ่าชราอายุร่วมร้อยปีและอาพาธ ด้วยเป็นพระยอดกตัญญู ท่านก็เสียสละเป็นผู้นำสร้างพุทธมหาเจดีย์และพิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร เพื่อบูชาคุณ บูชาธรรมองค์หลวงตาฯ หลวงปู่ลี ตลอดสมณชีวิต ท่านอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพเชื่อฟัง ทั้งสนองคุณ และดำเนินตามปฏิปทา พ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตาฯ อย่างถึงที่สุด ดังคำ ฟังเพิ่นแหม้ ท่านเอ่ยสั้นๆ แต่ลึกซึ้ง ประทับใจ เพราะแฝงนัยอันยิ่งใหญ่ คือ ท่านพร้อมที่จะทำตามและยอมสละเป็นสละตายเพื่อองค์หลวงตาฯ เช่น คราวองค์หลวงตาฯ เป็นผู้นำโครงการผ้าป่าช่วยชาติ ซึ่งจะต้อง กัดก้อนเกลือกิน และคราวปกป้องชาติ พระพุทธศาสนา คัดค้านการจะออกกฎหมาย พรบรวมบัญชี และ พรบสงฆ์ ซึ่งจะต้องถึงกับ สละชีวิต ท่านก็เข้าร่วมทันทีโดยไม่ลังเล สมกับท่านเป็นมือขวาคู่กายคู่ใจขององค์หลวงตาฯ และสมเป็นเอตทัคคะด้านกตัญญูในสมัยปัจจุบัน มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต มิถุนายน ๒๕๖๑ ครับจากคำนำ อาจตอบข้ออยากรู้ในความเป็นมาของหลวงปู่ลีไม่กระจ่าง ฉะนั้น ขอนำบางตอนเพิ่มเติม คือหลังจาก หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระบูรพาจารย์ใหญ่ฝ่ายกรรมฐานเข้าอนุปาทิเสสนิพพาน เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๒ ประชุมเพลิงสรีระท่าน เมื่อ ๓๑ มกราคม ๒๔๙๓ ในการประชุมเพลิงนั้น หลวงปู่ลี ยังเป็นฆราวาส เป็นหนึ่งในจำนวนผู้เข้าพิธี อุปสมบทหมู่ บูชาคุณหลวงปู่มั่น หลังเสร็จงานศพ พระลีขอติดตาม หลวงตามหาบัว ปรากฏในเล่ม หน้า ๘๔ ว่า ในปี พศ๒๔๙๓ องค์หลวงตาพระมหาบัว เมื่อบรรลุธรรมแล้ว ได้กลับมาจำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนองผือ พอออกพรรษา ท่านเดินธุดงค์ไปบ้านห้วยทราย รวมทั้งหลวงพ่อลี กุสลธโร โดยองค์หลวงตาพระมหาบัวเทศน์ไว้ ดังนี้ ธรรมลีเกาะเราเหมือนปลิง ปลิงเกาะดึงไม่ออกเลยธรรมลี ไปดักข้างหน้า เราไม่ให้ใครไปด้วย เวลาเราจะไปแล้วขโมยดัก ไม่ใช่เล่นนะธรรมลี พอบวชแล้วติดเราเลย บวชวันเผาศพหลวงปู่มั่น ที่วัดสุทธาวาส วันถวายเพลิงหลวงปู่มั่น บวชพระเยอะ บวชในวันนั้นเยอะ ธรรมลีบวช ทีนี้ พอบวชเสร็จแล้ว เราหลบไปเลย กลัวใครจะตามทัน หาหลีกไป ธรรมลีก็หลีกตามเอาจนไปอยู่ด้วย ไปไหนติดไปเลยๆ ท่านลวงไป (หลวงปู่มั่น-เปลว) ทีนี้ โอ้โห! ปรากฏว่าเหมือนฟ้าดินถล่มเชียวนะ พระเณรแตกกระจัดกระจาย เกาะกันไม่ติดเป็นเวลาตั้ง ๓ ปี ๔ ปี แตกขนาดนั้นนะ จึงเป็นสิ่งที่จำไม่ลืม ใครอยู่ไหนก็แตกกระจัดกระจายไปหาครูหาอาจารย์ ต่างองค์ต่างไป แตกกันไป เพราะเกาะกันไม่ค่อยติด ระยะนั้นไม่ติด พอ ๓-๔ ปีมานี้ ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ เช่น อย่างหลวงปู่ฝั้น ท่านก็อยู่เป็นหลักไปเสีย หลวงปู่ขาว ท่านก็อยู่เป็นหลัก ก็เข้าเกาะติดๆ เรื่อยไปล่ะ สำหรับเรา ก็กลับมาจำพรรษาหนองผือ จากนั้น ก็ไปห้วยทราย หมู่เพื่อนก็ติดตามไปด้วยตั้งมากมาย นั่นก็ไปอยู่ ๔ ปี พระเณรก็มากอยู่งั้นละ อยู่ตามบ้านเล็กบ้านน้อยเหมือนกัน อยู่สำนักเราจริงๆ มีสัก ๑๐ กว่าองค์ ไม่มาก ที่นั่นที่นี่หลายแห่งหลายหน พอเราหนีจากห้วยทรายมา ก็ยุบไปอีกเหมือนกันสำนัก ฯลฯ การออกเดินติดตามองค์หลวงตาฯ อย่างมุ่งมั่นไม่ลดละความพยายามนั้น ในที่สุด หลวงปู่ลี ท่านก็สมความมุ่งมาดปรารถนาที่ตั้งใจเอาไว้ โดยในเช้าวันรุ่งขึ้น พอฉันจังหันเช้าเสร็จแล้ว ท่านกับสามเณรพิณก็รีบออกเดินติดตาม ไปทันกันที่บ้านส่างอีเติ่ง (ปัจจุบันคือ บ้านนางเติ่ง ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร) ท่านได้มีโอกาสพบกับ องค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ที่ป่าบง บ้านส่างอีเติ่ง จากนั้น ก็ได้เข้ากราบนมัสการและขอมอบกายถวายชีวิตติดตามอยู่ศึกษาอบรมกับองค์หลวงตาฯ ตลอดมาฯลฯ นี้เป็น ความสังเขป จากหนังสือประวัติหลวงปู่ลี ต่อจากนี้ เป็นข้อความที่ กริช พริบไหว โพสต์ fb เมื่อวาน #กำหนดการงานทำบุญบำเพ็ญกุศลถวายเพลิงสรีระสังขาร องค์หลวงปู่ลี กุสลธโร ประธานสงฆ์ วัดเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (วัดภูผาแดง) ตหนองอ้อ อหนองวัวซอ จอุดรธานี ณ เมรุชั่วคราว บริเวณศาลาใหญ่ #วันอาทิตย์ที่ ๔ - วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๘๑๕ น ร่วมทำวัตร-สวดมนต์-แผ่เมตตาอธิษฐานจิต โดยพร้อมเพรียงกัน #วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๐๙๐๐ น พิธีขอขมาสรีระสังขาร องค์หลวงปู่ และเคลื่อนสรีระสังขาร สู่เมรุชั่วคราว หน้าศาลาใหญ่ ๑๔๐๐ น แสดงพระธรรมเทศนา -พระภิกษุสงฆ์ สวดมาติกา บังสุกุล -ทอดผ้าบังสุกุล -อ่านประวัติ ปฏิปทา องค์หลวงปู่ลี กุสลธโร -ร่วมวางดอกไม้จันทน์ ถวายเพลิง #วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๐๕๐๐ น พิธีเก็บอัฐิ (พิธีสามหาบ) ณ เมรุชั่วคราว อัญเชิญอัฐิองค์หลวงปู่ มายังศาลาเพื่อประดิษฐานต่อไป ด้วยพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง มโนตั้ง ขอขมาและกราบบูชาคุณหลวงปู่ลี อริยสงฆ์ ผู้พ้นโลกแล้ว ณ กาลนี้ w88 ไม่มี ขั้น ต่ำ พรบจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ฉบับใหม่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ให้มีสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานในพระมหากษัตริย์ มีหน้าที่จัดการ ดูแลรักษา จัดหาผลประโยชน์ และดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามที่จะทรงมอบหมาย เมื่อวันที่ 4 พย2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พศ2561 ซึ่งประกาศในเล่ม 135 ตอนที่ 88 ก เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 และมีผลบังคับใช้แล้ว ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้นั้น ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ให้เหมาะสมแก่การบริหารจัดการยิ่งขึ้น โดยถวายเป็นพระราชอำนาจในการจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย เพื่อให้การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินนั้นเป็นไปโดยเหมาะสมตามที่จะทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยตามโบราณราชประเพณี จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ สำหรับเนื้อหาของกฎหมายดังกล่าวระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา โดย พรบดังกล่าวมีสาระสำคัญบางมาตรา เช่น มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พศ2561 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พศ2560 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายความว่า ทรัพย์สินในพระองค์และทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์ ทรัพย์สินในพระองค์ หมายความว่า ทรัพย์สินที่เป็นของพระมหากษัตริย์อยู่แล้วก่อนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ทรัพย์สินที่รัฐทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และทรัพย์สินที่ทรงได้มาไม่ว่าในทางใดและเวลาใดอันเป็นการส่วนพระองค์ ทั้งนี้ รวมถึงดอกผลที่เกิดจากบรรดาทรัพย์สินเช่นว่านั้นด้วย ทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์ หมายความว่า ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นอกจากทรัพย์สินในพระองค์ มาตรา 5 การใดที่มีผลทำให้สิ้นสุดการเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วในกรณีที่มีปัญหาว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามโบราณราชประเพณีให้เป็นไปตามพระบรมราชวินิจฉัย มาตรา 6 การจัดการ การดูแลรักษา การจัดหาผลประโยชน์ และการดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย เพื่อการนี้ พระมหากษัตริย์จะทรงมอบหมายให้สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ บุคคลใด หรือหน่วยงานใดเป็นผู้จัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สำหรับทรัพย์สินใดภายใต้เงื่อนไขอย่างใดก็ได้ เมื่อได้ทรงมอบหมายให้สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ บุคคลใด หรือหน่วยงานใดเป็นผู้จัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์สำหรับทรัพย์สินใดแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีทั้งปวงเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ห้ามมิให้ระบุพระปรมาภิไธยหรือข้อความใดอันแสดงหรืออนุมานได้ว่าพระมหากษัตริย์เป็นคู่กรณีหรือคู่ความ ให้ระบุเพียงชื่อผู้ได้รับการมอบหมายดังกล่าวแล้ว และในกรณีที่ทรงมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่มิใช่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นผู้จัดการ ให้ต่อท้ายด้วยคำว่า ผู้จัดการทรัพย์สินในพระองค์ หรือ ผู้จัดการทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์ แล้วแต่กรณี สำหรับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีหน้าที่เป็นผู้จัดการ ให้สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นคู่กรณีหรือคู่ความ มาตรา 7 ให้มีสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานในพระมหากษัตริย์ มีหน้าที่จัดการ ดูแลรักษา จัดหาผลประโยชน์ และดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามที่จะทรงมอบหมาย ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ที่ยังมิได้ทรงมอบหมายให้บุคคลใดหรือหน่วยงานใดเป็นผู้จัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นั้น ให้สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีหน้าที่ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะมีพระบรมราชวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ ในมาตรา 8 ในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่น ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย และในจำนวนนี้จะได้ทรงแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์คนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการการพ้นจากตำแหน่งกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย คณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีอำนาจหน้าที่ดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ในการนี้ ให้มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกิจการและการบริหารงานบุคคลของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ ผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และที่คณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์กำหนด และเป็นผู้แทนของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกรายได้จากทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ให้สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นำไปจ่ายหรือลงทุนได้ ทั้งนี้ ตามที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว ส่วนที่เหลือจะจำหน่ายหรือใช้สอยได้ก็แต่โดยพระมหากษัตริย์ตามพระราชอัธยาศัย มาตรา 9 ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จะต้องเสียภาษีอากร หรือได้รับยกเว้นภาษีอากรย่อมเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น มาตรา 10 ให้ทรัพย์สินส่วนพระองค์ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พศ2560 ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นทรัพย์สินในพระองค์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พศ2560 ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้บุคคล หน่วยงาน หรือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ใดตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พศ 2560 อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงมีอำนาจจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นั้นตามที่ได้ทรงมอบหมายต่อไป จนกว่าจะมีพระบรมราชวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น มาตรา 11 ให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พศ2560 เป็นสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พศ2560 ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นคณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ ความผูกพัน และพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พศ2560 ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาเป็นของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 12 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้กองทัพอากาศ จะต้องมีผู้ยื่น 14 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ 3ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ 4เสนาธิการทหารอากาศ 5รองเสนาธิการทหารอากาศ 6เลขานุการกองทัพอากาศ 7ผู้บัญชาการ 8ผู้อำนวยการ 9เจ้ากรม 10ปลัดบัญชีทหารอากาศ 11รองผู้บัญชาการ 12รองผู้อำนวยการ 13รองเจ้ากรม และ 14รองปลัดบัญชีทหารอากาศ

อ่าน(90) | แสดงความคิดเห็น(309) | ส่งต่อ(482) |
ฝากของไว้ให้เจ้าของ!~~

ชู จ้าวหวาง 2021-09-21

ฮ่า ดู หยวน เปลี่ยนตัวกรรมการสืบฯจัดซื้อครุภัณฑ์อีสาน พบมีเอี่ยวเทุจริตปี58         05 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 08:10 น

จากกู้กงสู่เมืองไทย รู้จักราชวงศ์ชิงผ่านนิทรรศการมัลติมีเดีย 05 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 09:20 น พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติแห่งประเทศไต้หวัน หรือกู้กง สถานที่ที่มีการจัดแสดงสมบัติโบราณวัตถุและศิลปะต่างๆ ที่มีคุณค่าและมีอายุหลายร้อยปีของชาวจีนกว่า 700,000 ชิ้น ทำให้เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุมากที่สุดในโลก

ฉิน หวาง 2021-09-21 11:00:18

คำแถลงของตำรวจเผยด้วยว่า ยังมีคนบาดเจ็บอีก 5 ราย โดย 2 รายเป็นหญิงมีอาการทรงตัว อีก 3 รายเป็นหญิง 2 ชาย 1 ได้รับการรักษาและออกจากโรงพยาบาลแล้ว

Taizu Shihu 2021-09-21 11:00:18

สุวินัย เปรียบภารกิจกำนันสุเทพเป็น ลุงโง่ย้ายภูเขา จวกพวกมือไม่พาย 04 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 14:24 น ,สุวินัย เปรียบภารกิจกำนันสุเทพเป็น ลุงโง่ย้ายภูเขา จวกพวกมือไม่พาย 04 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 14:24 น 。รถพ่วงเบรกแตกชนวินาศ 31 คัน คาด่านเก็บเงินหลานโจว สังเวย 15 ศพ 04 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 21:23 น รถบรรทุกพ่วงเบรกแตก คนขับควบคุมรถไม่อยู่พุ่งชนรถยนต์ 31 คันที่รอเข้าด่านเก็บเงินบนทางด่วนในเมืองหลานโจว มณฑลกานซูของจีนเมื่อกลางดึกวันเสาร์ ส่งผลให้มีคนเสียชีวิต 15 คน บาดเจ็บ 44 คน。

หมิงหรือ 2021-09-21 11:00:18

ทั้งนี้เนื้อหาที่น่าสนใจคือ ตำแหน่งในกระทรวงกลาโหม หรือกองทัพที่ต้องยื่นบัญชี นอกเหนือจากผู้บัญชาการเหล่าทัพ โดยกระทรวงกลาโหมต้องมีผู้ยื่นจำนวน 13 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี2จเรทหารทั่วไป 3รองปลัดกระทรวง 4หัวหน้าสำนักปลัดกระทรวง 5หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร 6หัวหน้าอัยการทหาร 7เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวง 8ตุลาการพระธรรมนูญ 9หัวหน้าสำนักงาน 10ผู้อำนวยการ 11เจ้ากรม 12รองผู้อำนวยการ และ 13รองเจ้ากรม,จากกู้กงสู่เมืองไทย รู้จักราชวงศ์ชิงผ่านนิทรรศการมัลติมีเดีย 05 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 09:20 น พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติแห่งประเทศไต้หวัน หรือกู้กง สถานที่ที่มีการจัดแสดงสมบัติโบราณวัตถุและศิลปะต่างๆ ที่มีคุณค่าและมีอายุหลายร้อยปีของชาวจีนกว่า 700,000 ชิ้น ทำให้เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุมากที่สุดในโลก。 นายไมเคิล บอทท์ ผู้แทนด้านการค้า การลงทุน และนวัตกรรม คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก องค์การสหประชาชาติ (UNESCAP) กล่าวว่า โครงการความร่วมมือ Sustainable Ocean Ambassador อยู่ภายใต้แนวทางเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG 12) ผลิต และบริโภคอย่างยั่งยืน และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG 14) การใช้ทรัพยากรทะเลอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกร่วมกับอีก 193 ประเทศทั่วโลก มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร และทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยมีพรมแดนติดกับ 2 มหาสมุทร ได้แก่ มหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย ที่ผ่านมาพบว่าประเทศไทยมีปริมาณพลาสติก น้ำเสีย และขยะในรูปแบบอื่นๆ ที่ไหลลงสู่ทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของประเทศทั่วโลก และมีส่วนก่อให้เกิดขยะพลาสติกในมหาสมุทรมากที่สุดของโลก จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษของไทย เผยว่า ในปี 2560 มีขยะมูลฝอยในจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด มากถึง 1147 ล้านตัน เป็นขยะพลาสติกประมาณ 340,000 ตัน โดยร้อยละ 10-15 มีโอกาสปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้ ถือเป็นสัดส่วนที่สูง เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศและระดับของการพัฒนาประเทศ 。

มิยากิธรรมดา 2021-09-21 11:00:18

สั่งระบุสมรรถนะผู้เรียน ปวช-ปวส ในทรานสคริปต์ 05 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 08:03 น , ดินแดนหมู่เกาะซึ่งบางครั้งถูกเรียกในภาษาฝรั่งเศสว่า ก้อนกรวด แห่งนี้ มีประชากรประมาณ 175,000 คน จำนวนผู้ออกมาใช้สิทธินั้นสูงเกินกว่า 80%。 รายงานเอเอฟพีเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 กล่าวว่า ผลการนับคะแนนประชามติครั้งนี้พบว่า ชาวนิวแคลิโดเนีย 564% ปฏิเสธข้อเสนอให้แยกตัวเป็นประเทศเอกราช ผลคะแนนนี้ถือเป็นชัยชนะที่ชัดเจนสำหรับฝ่ายที่ภักดีต่อฝรั่งเศสแต่ก็เป็นคะแนนที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้。

Jibei Wang Murong 2021-09-21 11:00:18

นายไมเคิล กล่าวต่อว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปริมาณพลาสติกเพิ่มขึ้น เกิดจากคนไทยใช้ถุงพลาสติกโดยเฉลี่ยจำนวน 8 ใบต่อวันต่อคน ส่วนใหญ่มาจากการใช้ถุงพลาสติกบรรจุอาหารที่จำหน่ายในร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ต รวมทั้งผู้จำหน่ายอาหารริมถนน พลาสติกเหล่านี้มีโอกาสที่จะไหลลงสู่ท้องทะเลได้ง่าย ไม่ใช่แค่พื้นที่ที่อยู่ใกล้ทะเล แต่เป็นทุกพื้นที่ในประเทศมีส่วนทำให้ลงสู่ทะเลได้ สำหรับโครงการในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือช่วยตรวจสอบย้อนกลับขยะในทะเล โดยการจัดทำบันทึก และเก็บกู้ เพื่อพัฒนาแนวทางลดปริมาณขยะในท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืน จากความตั้งใจและมุ่งมั่นของผู้ประกอบการเอกชนไทย ,เสือใต้เต็งคว้า แรมซีย์ ลุ้นทำสัญญาช่วงปีใหม่ 04 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 22:39 น เสือใต้ บาเยิร์น มิวนิค มีข่าวว่ากำลังเป็นตัวเต็งที่จะได้เซ็นสัญญาคว้าตัว อารอน แรมซีย์ มิดฟิลด์ อาร์เซนอล ไปร่วมทีม เมื่อนักเตเะหมดสัญญากับต้นสังกัดหลังจบฤดูกาลนี้ แรมซีย์ มีแววว่าจะได้ย้ายออกจากถิ่นเอมิเรตส์ในตอนซัมเมอร์หลัง ทีมปืนใหญ่ ปฏิเสธที่จะให้ค่าเหนื่อยตามที่นักเตะต้องการได้。สุวินัย เปรียบภารกิจกำนันสุเทพเป็น ลุงโง่ย้ายภูเขา จวกพวกมือไม่พาย 04 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 14:24 น 。

ความคิดเห็นที่ร้อนแรง
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบ จดทะเบียน

บา คา ร่า ไม่ ต้อง เทิ ร์ น 1️⃣2021| 550ww app download1️⃣LOOK618| rb888 ทาง เข้า1️⃣M98| สูตร wm551️⃣LOOK618| ฝาก 10 รับ 100 joker xo 1️⃣2021| คา สิ โน 5551️⃣M98| สล็อต xo อันดับ 1 1️⃣2021| mafia slot ใหม่ ล่าสุด 2021 1️⃣2021| เครดิต ฟรี แค่ กรอก เบอร์ ล่าสุด 20211️⃣LOOK618| ฝาก 10 รับ 100 วอ เลท1️⃣LOOK618| fifa55 ฝาก 100 ฟรี 1501️⃣LOOK618| g2g168f 1️⃣2021| โหลด live221️⃣M98| มาเฟีย 4441️⃣LOOK618| slot online ฟรี เครดิต 2020 1️⃣2021| ดาวน์โหลด joker 29291️⃣LOOK618| เครดิต ฟรี สมัคร ยืนยัน ตัว ตน 1️⃣2021| ฝาก 69 รับ 3001️⃣M98| pgslot online 1️⃣2021| ฝาก 10 รับ 100 โจ๊ก เกอร์1️⃣M98| live22easy pg slot1️⃣LOOK618| เครดิต ฟรี ฝาก 20 1️⃣2021| เครดิต ฟรี แค่ สมัคร ล่าสุด 2020 1️⃣2021| ยิง ปลา เด โม่ 1️⃣2021| pac man 168 xo1️⃣M98| lavagame789 1️⃣2021| playlive88 joker1️⃣LOOK618| 918kiss ฝาก 10 บาท ได้ 100 1️⃣2021| สมัคร joker1681️⃣LOOK618| ufabet ฝาก 50 รับ 1001️⃣M98| royal จี คลับ1️⃣M98| joker 388net 1️⃣2021| joker vip888 1️⃣2021| pussy888 เกมส์ สล็อต ออนไลน์1️⃣M98| สล็อต joker123 1️⃣2021| slot ค่าย mg1️⃣LOOK618| สล็อต ฝาก ทาง วอ เลท1️⃣LOOK618| slotxo ฝาก 10 รับ 100 ล่าสุด วอ ล เลท1️⃣M98| เว็บ บอล ออนไลน์ ขั้น ต่ํา 20 บาท1️⃣LOOK618| gclub เครดิต ฟรี ถอน ได้ 2020 1️⃣2021| mb slot 991️⃣M98| gclub81️⃣LOOK618| ทดลอง เล่น เกม ยิง ปลา ฟรี pg 1️⃣2021| 1688 บา คา ร่า1️⃣LOOK618| เว็บ บา คา ร่า 771️⃣M98| เกม ยิง ปลา ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก1️⃣M98| sa gaming 11️⃣LOOK618| เครดิต ฟรี 500 ถอน ได้1️⃣M98| pgauto 8881️⃣M98| slotth8881️⃣M98| สล็อต ฟรี 300 1️⃣2021| slot โปร ทุน น้อย1️⃣LOOK618| เว็บ บา คา ร่า1️⃣LOOK618| ฝาก 20 รับ 120 ไม่ ติด เทิ ร์ น1️⃣M98| สล็อต 111️⃣LOOK618| royal online8881️⃣LOOK618| ่ joker789 1️⃣2021| joker แอ พ1️⃣LOOK618| บา คา ร่า เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง แชร์1️⃣M98| สมัคร บัตร เครดิต ฟรี ค่าธรรมเนียม 1️⃣2021| gclub slot download android 1️⃣2021| สล็อต มาเฟีย แจก เครดิต ฟรี1️⃣M98| เว็บ คา สิ โน แจก เครดิต ฟรี 1️⃣2021| ฝาก 50 รับ 100 วอ เลท xo1️⃣LOOK618| ฟรี เครดิต สมาชิก ใหม่1️⃣LOOK618| สมัคร เล่น บา คา ร่า ออนไลน์ ฟรี1️⃣LOOK618| สล็อต โจ๊ก เกอร์ 1231️⃣M98| joker เครดิต ฟรี 100 ล่าสุด 1️⃣2021| ufa7777m1️⃣LOOK618| gclub slot โปร โม ชั่ น 1️⃣2021| เล่น เกม ฟรี ได้ เงิน จริง1️⃣LOOK618| igoal88 เครดิต ฟรี1️⃣M98| ดาวน์โหลด slotxo slotxo download 1️⃣2021| เล่น xo หน้า เว็บ1️⃣M98| happy555th เครดิต ฟรี1️⃣LOOK618| แจก ฟรี เครดิต ทดลอง เล่น1️⃣M98| mafia ฟรี 50 บาท ล่าสุด1️⃣LOOK618| ฝาก 50 ฟรี 200 joker1️⃣M98| เกม ที่ ซื้อ ฟรี ส ปิ น ได้ pg1️⃣M98| สล็อต แคน ดี้ ป๊ อป1️⃣LOOK618| slot555 live221️⃣M98| 918kiss ฝาก 20 รับ 100 วอ เลท 1️⃣2021| เครดิต ฟรี 200 ล่าสุด1️⃣M98| live22 ผ่าน เว็บ1️⃣M98| ทาง เข้า srb365 1️⃣2021| ค่า คอม บา คา ร่า1️⃣LOOK618| ยู ฟ่า 191 สล็อต 1️⃣2021| เกม สล็อต ที่ ใช้ wallet1️⃣LOOK618| สล็อต world1688s1️⃣LOOK618| บา คา ร่า รับ เครดิต ฟรี1️⃣LOOK618| เล่น เกม อะไร ได้ เงิน จริง 20201️⃣M98| royal online8881️⃣LOOK618| roar66 ทาง เข้า1️⃣LOOK618| ทดลอง เล่น เกม จรวด1️⃣M98|